30,000 ?????
ماهانه
پلن 1 (-1 موجود است)
5 گیگابایت حجم نمایندگی
0.5 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند
40,000 ?????
ماهانه
پلن 2
10 گیگابایت حجم نمایندگی
1 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند
60,000 ?????
ماهانه
پلن 3
20 گیگابایت حجم نمایندگی
2 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند
90,000 ?????
ماهانه
پلن 4
50 گیگابایت حجم نمایندگی
5 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند
130,000 ?????
ماهانه
پلن 5
100 گیگابایت حجم نمایندگی
10 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند
220,000 ?????
ماهانه
پلن 6 (-1 موجود است)
حجم نمایندگی نا محدود!
50 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند