پلن 1 (-1 موجود است) 30,000 ???? ماهانه

5 گیگابایت حجم نمایندگی
0.5 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند

پلن 2 40,000 ???? ماهانه

10 گیگابایت حجم نمایندگی
1 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند

پلن 3 60,000 ???? ماهانه

20 گیگابایت حجم نمایندگی
2 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند

پلن 4 90,000 ???? ماهانه

50 گیگابایت حجم نمایندگی
5 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند

پلن 5 130,000 ???? ماهانه

100 گیگابایت حجم نمایندگی
10 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند

پلن 6 (-1 موجود است) 220,000 ???? ماهانه

حجم نمایندگی نا محدود!
50 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند